Ohlásenie drobnej stavby

Zimné záhrady

Ohlásenie drobnej stavby zimnej záhrady

V súlade so slovenským stavebným právom a jeho ustanoveniami, ktoré upravujú ohlásenie drobných stavieb, sa stavebníci, ktorí plánujú pristavovať drobnú stavbu ku svojim existujúcim nehnuteľnostiam, môžu stretávať s otázkami týkajúcimi sa potreby stavebného povolenia. Tento článok sa zameriava na vysvetlenie pravidiel týkajúcich sa ohlásenia stavby na príklade zimnej záhrady.

Slovenská legislatíva má jasné pravidlá

Podľa platnej legislatívy môže byť stavba kategorizovaná ako drobná, ak plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemá výrazný vplyv na životné prostredie. V prípade jednopodlažnej stavby s plochou do 25 m2 sa považuje za drobnú stavbu, na ktorú postačuje ohlásenie stavebnému úradu, a nie je potrebné získavať stavebné povolenie. Drobnými stavbami sú napríklad prístrešky, zimné záhrady, úschovne bicyklov či kočíkov, záhradné domčeky na náradie, letné kuchyne a garáže s plochou do 25 m2 a výškou do 5 metrov. Príklad: Zimná záhrada o rozmere 5x4 metrov spĺňa kritériá drobnej stavby.

Stavebník však musí vopred písomne ohlásiť uskutočnenie tejto stavby stavebnému úradu a začať s jej realizáciou až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu stavby. 

Stavebný úrad môže v niektorých prípadoch určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, v ktorom je potrebné doplniť a predložiť ďalšie potrebné dokumenty, napríklad výkresy stavby, stavebné riešenie, technický opis a ďalšie.

 
Zimná záhrada, drobná stavba

Posutup ohlásenia:

Stavebník musí vopred písomne ohlásiť uskutočnenie stavby stavebnému úradu.

Začať s realizáciou stavby až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky proti stavbe.

Zvyčajne je lehota od ohlásenia po doručenie 30 dní, avšak zákon nestanovuje maximálnu lehotu, takže si nechajte dostatočnú časovú rezervu. Rezervu je dobré si vyčleniť aj pre špecifické prípady, v ktorých príslušný úrad rozhodne záporne.

Stavebný úrad môže v niektorých prípadoch vyžadovať doplnenie ohláseného projektu stavebným povolením, kde je potrebné predložiť ďalšie potrebné dokumenty.

Pri ohlasovaní je nevyhnutné poskytnúť kompletné informácie o stavebnom zámere a dodržiavať predpísané rozmery a limity pre drobné stavby.

Obsah žiadosti:

List vlastníctva – niekedy stačí len kópia katastrálnej mapy, to však záleží od konkrétneho stavebného či obecného úradu.

Jednoduchý situačný náčrt stavby – obsahovať by mal vyznačenie drobnej stavby na konkrétnej parcele.

Jednoduchý technický opis stavby – mal by obsahovať základné parametre ako účel, rozmery, použité materiály, pôdorys atď...

Potvrdenie o uhradení správneho poplatku – postačí kópia, originál si uschovajte.

Súhlas spoluvlastníkov – platí iba v prípade, že vlastníte len polovicu, alebo menšiu časť pozemku či nehnuteľnosti.

Písomné splnomocnenie – ak chcete poveriť celým stavebným procesom inú osobu.

Dôležité odkazy:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Aktuálne zákony a smernice týkajúce sa stavebného práva na Slovensku.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Aktuálne zákony a smernice týkajúce sa stavebného práva na Slovensku.

Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby

Všeobecný dokument na stiahnutie pre podanie ohlášky drobnej stavby na stavebný alebo obecný úrad.

Spolupráca so spoločnosťou Wood Garden

Spoločnosť Wood Garden sa špecializuje na poskytovanie komplexných riešení pre exteriérové projekty, vrátane zimných záhrad a pergol. Pri ohlasovaní drobnej stavby, ako je zimná záhrada, je spolupráca so špecializovaným dodávateľom výhodná nielen z hľadiska dodania stavebných materiálov, ale aj v zabezpečení všetkých potrebných dokumentov.

Pomôžeme Vám zabezpečiť:

Technické listy produktov

Wood Garden poskytuje technické listy pre jednotlivé produkty, ako sú pergoly, dreviny a posuvné zasklenie zimných záhrad. Tieto dokumenty obsahujú podrobné informácie o technických parametroch a špecifikáciách, čo je dôležité pre proces ohlasovania stavby.

Vizualizácie stavby

Taktiež zabezpečuje vizualizácie stavby zimnej záhrady. Tieto vizualizácie môžu pomôcť stavebníkovi lepšie pochopiť výsledný vzhľad stavby a sú užitočné aj pri predkladaní ohlásenia stavebnému úradu.

Plná súčinnosť

Wood Garden ponúka plnú súčinnosť počas celého procesu výstavby. To zahŕňa nielen dodanie materiálov, ale aj zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov súvisiacich so stavbou zimnej záhrady.

Dôležitý partner pre váš projekt

Spolupráca so skúseným dodávateľom ako Wood Garden môže výrazne uľahčiť a urýchliť proces ohlasovania drobnej stavby. Dodávateľ môže byť cenným partnerom v poskytovaní odborných poradenských služieb.

Firma Wood Garden venuje osobitnú pozornosť každému zákazníkovi a preto pripravuje Vizualizácie ZADARMO pre všetky zakúpené zimné záhrady. Tento jedinečný benefit umožňuje stavebníkom vidieť pred samotným začatím stavby, ako ich zimná záhrada bude vyzerať.

Proces vytvárania vizualizácie začína okamžite po odsúhlasení špecifikácie stavby. Firma Wood Garden sa zaväzuje, že vám poskytne výslednú vizualizáciu do 7 dní od schválenia špecifikácií.

Vizualizácie sú vytvárané s dôrazom na kvalitu a detaily, aby poskytli realistický náhľad na váš budúci exteriér. Tento jedinečný pohľad na výsledný projekt môže byť rozhodujúci pri konečnom rozhodnutí o podobe vašej zimnej záhrady.

Neberte ohlásenie drobnej stavby ako administratívnu povinnosť, ...

„…ale ako začiatok cesty k vytvoreniu vášho vlastného zákutia pokoja.“

S podporou Wood Garden získate nielen skvelý dizajn, ale aj výhody, ktoré vám ušetria čas a zabezpečia, že každý krok výstavby bude príjemným zážitkom. Využite túto výnimočnú ponuku a urobte svoju zimnú záhradu skutočne jedinečnou!

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*